ข่าวพัสดุ

1ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
2ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4ร่างประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
5ขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ
6ประกาศราคากลาง
7ผู้ชนะการเสนอราคา
8ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
9ประกาศยกเลิก
10คุณลักษณะเฉพาะวัสดุในคลัง
11ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมครุภัณฑ์ การเบิกวัสดุในคลัง